• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ 2023-2024

       Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2023-2024

V období od 04.09.2023 je nutné riadiť sa pokynmi ministerstva školstva, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi zriaďovateľa a riaditeľa školy.

Prevádzka Materskej školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod..

Schádzanie od 6:30 hod. do 7:00 hod. bude v 2.triede – Žabky.

Rozchádzanie od 16:00 hod. do 16:25 hod.bude v 3. triede – Motýliky.

I. Zákonný zástupca

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy.

 2. Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré sú upravené v dokumente Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ľubotice na obdobie školského roku 2023/2024 a v Školskom poriadku.

 3. Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

a. Vyhlásenie o bezinfekčnosti, a to aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní päť a viac dni okrem víkendov a sviatkov

b. Splnomocnenie k preberaniu detí

c. Evidenčný list (vypisuje sa v triede)

d. Zápisný lístok na stravovanie -

 1. Ranný príchod do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod. Po tomto čase sa budova MŠ uzatvára.

 2. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

 3. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 16.25 hod.

 4. Po 16.30 hod. sa budova MŠ uzatvára.

II. Povinná výbava Vášho dieťaťa – všetko podpísať alebo označiť menom:

 1. Prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky, crocsy) - označené menom

 2. Pohodlné oblečenie - označené menom

 3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie podľa ročného obdobia, bielizeň, atď.) - označené menom

 4. Pyžamo - označené menom

 5. V prípade, že sa dieťaťu / len mladšiemu/ stáva občas nehoda, nepremokavú plachtu na postieľku

 6. Hrebeň – dievčatá.

Zoznamy detí a zadelenie do tried sú prístupné pri vstupe do MŠ.

III. Poplatok za stravu a školné sa platí mesačne na jednotlivé účty školy.

Výšku poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej len stravné) upravuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 05/2023

Za pobyt dieťaťa v MŠ – školné:

Príspevok sa uhrádza od 1. do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 20,- /mesačne na č. účtu: SK48 0200 0000 0028 4080 0253

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré

 plní povinné predprimárne vzdelávanie

 je v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia ÚPSVaR)

Poplatok za stravovanie v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubotice č.05/2023 a interných predpisov MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť do 5. dňa príslušného mesiaca na č.účtu: SK68 0200 0000 0028 4082 3658

Do správy pre prijímateľa uvádzajte: MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU

Aktuálna výška príspevku na stravu platná od 1.9.2023 na základe schváleného VZN č. 05/2023 je 2,10 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant +  0,40 € úhrada režijných nákladov v školskej jedálni za odobraté jedlo … spolu 2,50 na deň.

Predškoláci platia za stravu na mesiac 22,- €.

Ostatní škôlkári platia za stravu na mesiac 50,- €

Ostatné informácie Vám poskytnú triedne učiteľky na septembrových triednych aktívoch.

Do Vašej pozornosti – Adaptácia na prostredie MŠ / v záložke školský rok 2023-24 /

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív MŠ Ľubotice pod vedením Mgr. Renáty Kertysovej