• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Informácie pre rodičov k stravovaniu v MŠ od 01.03.2023

Platba za stravné sa mení prechodom do II. finančného stravovacieho pásma:

Paušálne 44,- € /20 pracovných dní … 1 deň 2,20 € - bežné stravovanie D-O-O /

Rodič uhrádza tento príspevok na stravovanie najneskôr do 5. dňa prebiehajúceho kalendárneho mesiaca

vkladom na účet SK68 0200 0000 0028 4082 3658 .

V správe pre prijímateľa uveďte MENO DIEŤAŤA a TRIEDU.