• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Volebný poriadok pre voľby Rady školy

pri Materskej škole, Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice

Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s výzvou zriaďovateľa na uskutočnenie volieb členov do Rady školy a riadi sa Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Voľby Rady školy (ďalej aj RŠ) vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľ môže delegovať svojho zástupcu ako pozorovateľa volieb. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

 2. Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste oznam o uskutočnení volieb do RŠ. Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 29. 01. 2024 do 10.00 hod. na riaditeľstve školy.

Voľby do RŠ sa uskutočnia:

zástupca nepedagogických zamestnancov dňa 29.01.2024 o 12,00 hod.,

zástupcovia pedagogických zamestnancov dňa 29.01.2024 o 12,00 hod.,

zástupcovia rodičov dňa 29. 01. 2024 o 16,30 hod. , v priestoroch Materskej školy, Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice

 1. RŠ má 7 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

a) dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov materskej školy,

b) jeden volený zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy,

c) dvaja volení zástupcovia rodičov detí MŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy

d) dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ alebo zástupca riaditeľa školy.

 1. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov RŠ sú všetci zamestnanci školy, ktorí majú s MŠ uzatvorenú pracovnú zmluvu, a teda sú v pracovnom pomere ku dňu konania volieb a rodičia detí materskej školy, ktoré sú vedené v Registri detí MŠ ku dňu konania volieb. Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

 2. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľom poverený zástupca školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovanej voľbe nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Časť II.

Volebná komisia

 1. Voľby do RŠ riadi volebná komisia (ďalej aj VK) menovaná riaditeľom školy. Volebná komisia je trojčlenná, pričom jeden z jej troch členov je ustanovený za predsedu. Členom volebnej komisie môže byt iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo VK. Žiadny člen volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi. Volebná komisia je zriadená s cieľom prípravy, organizácie, kontroly a vyhodnotenia volieb. Za jej činnosť je zodpovedný predseda VK.

 2. Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb:

 • skontroluje zverejnenie oznamu o konaní volieb a možnosti podávať návrhy na kandidátov do volieb RŠ v určenom termíne,
 • v spolupráci s riaditeľom školy a triednymi učiteľmi zistí počet oprávnených voličov,
 • v spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí vytlačenie zodpovedajúceho počtu hlasovacích lístkov pre jednotlivé voľby (Hlasovací lístok pre voľbu zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Materskej škole, Čsl. Letcov 2, Ľubotice, Hlasovací lístok pre voľbu zástupcu nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri Materskej škole, Čsl. Letcov 2, Ľubotice, Hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov detí do Rady školy pri Materskej škole, Čsl. Letcov 2, Ľubotice), ktoré budú obsahovať dátum konania volieb, informáciu o počte volených kandidátov, všeobecné pokyny k spôsobu voľby (označenie zakrúžkovaním) a očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov,
 • zabezpečí, že hlasovacie lístky budú opatrené vhodnými identifikačnými znakmi, t. j. názvom organizácie a odtlačkom pečiatky,
 • zabezpečí vytlačenie prezenčných listín pre jednotlivé voľby,
 • skontroluje pripravenosť volebných miestností a hlasovacej urny.
 1. Činnosť volebnej komisie počas konania volieb:
 • na základe poverenia riaditeľom školy predseda VK otvorí voľby a stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta,
 • pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis),
 • pri voľbách zástupcov rodičov pripraví prezenčné listiny podľa jednotlivých tried,
 • zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb,
 • dohliada na transparentný priebeh volieb,
 • riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie.
 1. Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb:
 • bezprostredne po ukončení volieb zistí počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • sčíta platné hlasovacie lístky, pričom za platné hlasovacie lístky sa považujú tie, na ktorých je označený zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto volebného poriadku; poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený, a pod.), ktorý spĺňa ostatné podmienky, je platný,
 • dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale ak hlasovací lístok spĺňa ostatné podmienky je platný,
 • sčíta neplatné hlasovacie lístky, pričom hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov,
 • vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov,
 • pri sčítaní hlasovacích lístkov a hlasov sú prítomní len členovia VK,
 • v prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy a prípadného zriaďovateľom delegovaného pozorovateľa,
 • z priebehu volieb v každej skupine voličov zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia VK a overí ju zriaďovateľom poverený zástupca školy,

Zápisnica obsahuje:

 • - označenie volieb,
 • - termín konania volieb,
 • - počet oprávnených voličov,
 • - počet zúčastnených voličov,
 • - zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov,
 • - zoznam zvolených členov RŠ,
 • - v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia,
 • - prílohu tvoria prezenčné listiny voličov.
 • zápisnice z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda volebnej komisie riaditeľovi školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov,
 1. VK oficiálne vyhlási výsledky volieb zverejním v priestoroch MŠ a následne publikovaním na webovej stránke školy , a tým ukončí činnosť volebnej komisie.

Časť III.

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov

zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou.

 1. Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov MŠ, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

 2. Kandidátom na volebnom lístku nemôže byť člen volebnej komisie, nakoľko nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.

 3. Každý oprávnený volič, pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku z uvedených kandidátov vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 2 kandidátov pedagogického zamestnanca MŠ . Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

 4. Členom RŠ sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v poradí rozhodne o členstve v rade školy žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy a prípadného zriaďovateľom delegovaného pozorovateľa.

 5. Ak zástupca pedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva ďalší pedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Časť IV.

Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov

zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou

 1. Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov MŠ, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

 2. Kandidátom na volebnom lístku nemôže byť člen volebnej komisie, nakoľko nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.

 3. Každý oprávnený volič, nepedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku z uvedených kandidátov vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta nepedagogického zamestnanca uvedeného na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

 4. Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za nepedagogických zamestnancov MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v poradí rozhodne o členstve v rade školy žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy a prípadného zriaďovateľom delegovaného pozorovateľa.

 5. Ak zástupca nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva ďalší nepedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Časť V.

Voľby zástupcov rodičov

zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou.

 1. Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo kandidát sám môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Termín prijatia návrhov kandidátov do volieb RŠ je do 29.01. 2024 do 10.00 hod. v kancelárii školy.

 2. Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov zostavené podľa jednotlivých tried MŠ, vyhotoví volebný lístok, ktoré budú okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov s uvedenou triedou MŠ, ktorú dieťa kandidáta navštevuje.

 3. Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac 2 kandidátov za rodičov MŠ uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

 4. Volebný lístok upravený podľa vlastnej vôle vhodí oprávnený volič osobne do urny.

 5. Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

 6. Členmi RŠ sa stávajú prví kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov detí MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov kandidáta a ďalších kandidátov v poradí o zvolení za člena RŠ za rodičov MŠ, rozhodne žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy, prípadného zriaďovateľom delegovaného pozorovateľa a za prítomnosti zástupcu rodičov.

 7. Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, členom rady školy sa stáva ďalší zvolený zástupca rodičov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Časť VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zápisnice z volieb vyhotovené volebnou komisiou spolu s prílohou (prezenčnými listinami) a hlasovacími lístkami budú archivované v MŠ po celé funkčné obdobie rady školy.

 2. Ustanovujúce zasadnutie RŠ zabezpečí zriaďovateľ v spolupráci s povereným zástupcom riaditeľa MŠ v primeranom termíne od skončenia volieb.

 3. Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ si členovia spomedzi seba tajnou voľbou volia predsedu. Predseda je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z počtu všetkých členov rady školy. Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do RŠ, mená a priezviská členov RŠ, meno a priezvisko zvoleného predsedu RŠ a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený predseda RŠ v spolupráci s povereným zástupcom riaditeľa MŠ , ktorí zápisnicu podpisujú.

 4. Zápisnicu a prezenčné listiny z volieb do RŠ v dvoch vyhotoveniach je predseda RŠ povinný zaslať zriaďovateľovi najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia RŠ.

 5. V prípade, ak niektorý z volených členov rady školy prestane spĺňať podmienky pre členstvo v rade školy, nastupuje do rady školy ďalší volený člen v poradí určenom vo voľbách v jednotlivých kategóriách.

V Ľuboticiach, 08.01.2024 Mgr. Renáta Kertysová, riaditeľka školy