• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa MŠ

OBEC ĽUBOTICE, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice

Vyhlásenie výberového konania

Obec Ľubotice vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov :

výberové konanie č.2/2024 na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy :

Materská škola, Československých letcov 2, Ľubotice

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritéria a požiadavky :

 • Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa §11 a12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Znalosť príslušnej školskej legislatívy
 • Riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov :

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Úradne overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní
 • Doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • Potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením osobných údajov
 • Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti ( §15a ods.7 zákona č.138/2019 Z.z.)
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy ( v rozsahu maximálne 4 strany)
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu funkcie riaditeľa/ky (§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov :

 • Výberovou komisiou je rada školy
 • Funkčné obdobie riaditeľa/ky školy je päťročné
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znené neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1 441 €
 • Predpokladaný nástup do funkcie : 01.07.2024
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa/ky
 • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole

Dátum a miesto pre podanie žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Dátum uzávierky prijímania žiadostí do výberového konania je 05.04.2024.

Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke na adresu :

Obecný úrad Ľubotice

Československých letcov 2 , 080 06 Ľubotice

Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom :

Neotvárať – výberové konanie č. 2/2024 „

Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.

Na žiadosti doručené po termíne uzávierky sa nebude prihliadať.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

V Ľuboticiach 20.03.2024 Mgr. Nicole Rubisová

starostka obce

Ochrana osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právny základ spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) v spojitosti s písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie priebehu výberového konania vyhláseného Prevádzkovateľom. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa."