• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Zápis do MŠ Ľubotice pre školský rok 2024/2025

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY ĽUBOTICE

na školský rok 2024/2025

Podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie je od 1. mája do 31. mája 2024. Konkrétny termín je po súhlase so zriaďovateľom

určený na deň 06. mája 2024.

Čitateľne vyplnenú, obomi zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú Žiadosť a Vyhlásenie odovzdajte: - osobne v MŠ 06. 05. 2024 v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod.,

alebo - poštou, mailom, elektronicky alebo vhodením do schránky MŠ od 1.5. do 31.5.2024

Naša materská škola Vám ponúka:

  • predprimárnu edukáciu Vašich detí v príjemnom rodinnom ovzduší pod odborným vedením
  • ŠkVP SLNIEČKO so zameraním na environmentálnu výchovu a ľudové tradície
  • Sme Cvičnou školou pre Prešovskú univerzitu
  • Spolupracujeme so ZUŠ Ebony, Kids fun academy, PSK Arénou
  • školské projekty-predplavecká príprava, korčuľovanie,aktivity OFDaMS, OMEP…

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ Ľubotice:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. / §59 ods. 1 zákona č. 209/2019 Z.z./

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sa v zmysle školského zákona prednostne prijímajú deti,

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné/do 31.08.2024 dovŕšia 5 rokov veku/a MŠ Ľubotice je ich spádovou MŠ,
  • následne deti, ktoré majú právo na prijatie do MŠ – k 31.08.2024 dovŕšia 4 roky veku
  • ostatné deti sa budú prijímať v závislosti od voľnej kapacity MŠ podľa veku – deti, ktoré dovŕšia vek 3 až 2 roky

Rozhodnutie o prijatí-neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka školy do 30.06.2024

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní malo osvojené:

- základné hygienické návyky / vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa po použití WC obslúžiť, umývať si ruky…/

- základné sebaobslužné návyky/ spolupracovať pri obliekaní, prezúvaní s dospelým, samostatne sa čo najviac angažovať/

- základné stravovacie návyky / vedieť samostatne jesť s lyžicou a piť z pohára /

- základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou