• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Poplatky

Školné

 SK48 0200 000000284080 0253

  • 20,-€ mesačne (uhradiť do 10. dňa v mesiaci za ktorý platíte)
  • VS: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
  • Doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (správa pre prijímateľa alebo popis transakcie)

Stravné

  • SK68 0200 0000 0028 4082 3658
  • 50,- mesačne
  • VS: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
  • Doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (správa pre prijímateľa alebo popis transakcie)

Darovací účet

  • SK48 0200 0000 0028 4080 3454

VZN obce Ľubotice č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice