• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Školská jedáleň

Stravovanie v MŠ od 01.09.2023:

Platba za stravné sa mení prechodom do 3. finančného stravovacieho pásma:

Paušálne 50,- € /20 pracovných dní … 1 deň 2,50 € - bežné stravovanie D-O-O /

Rodič uhrádza tento príspevok na stravovanie najneskôr do 5. dňa prebiehajúceho kalendárneho mesiaca

vkladom na účet SK68 0200 0000 0028 4082 3658 .

V správe pre prijímateľa uveďte MENO DIEŤAŤA a TRIEDU.

Deti, na ktoré sa vzťahuje dotácia na stravu - predškoláci v povinnom predprimárnom vzdelávaní platia na stravu 22,- € mesačne na horeuvedený účet

Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom s nasledujúcimi možnosťami:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi,
  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,
  • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní nárok na daňový bonus.

Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

  • Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove, oddelenie hmotnej núdze.
  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove, oddelenie hmotnej núdze.
  • Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus  - Čestné vyhlásenie

Čestné prehlásenie Zákonných zástupcov o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

ŠKOLSKÝ PROGRAM Ovocie - zelenina - mlieko

Logo Školského programu

Školy sa môžu zapojiť do Školského programu, ktorý poskytuje pomoc na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Cieľom je zvýšiť konzumáciu týchto komodít a zároveň u žiakov zvýšiť povedomie o ich zdravotných účinkoch.

https://www.skolskyprogram.sk/resources/attachments/strategia-sr-pre-realizaciu-skolskeho-programu-na-skolske-roky-2023-2024-2028-2029.pdf