• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Výchova a vzdelávanie

“Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.”

V našej materskej škole uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách /ŠVP 2016/.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percepto - motorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu Metodika predprimárneho vzdelávania.

Priložené dokumenty